首页

不因人热

不因人热是什么意思


不因人热是什么意思

【不因人热的例子】:皆能独来独往,~。 清·谭嗣同《论艺》

【不因人热的繁体】:不因人熱

【不因人热的近义词】:自力更生

【不因人热的反义词】:攀龙附凤

【不因人热的语法】:作谓语;比喻人独立,不依靠别人

【不因人热的英文】:not to depend on the remaining heat left over by others who have finished cooking

【不因人热的成语故事】:东汉时期读书人梁鸿因父亲去世,家道衰落,为此他人穷志不穷,逐渐养成孤傲的脾气,不把有钱人看在眼里。他在大学期间自己烧饭,同窗邀请他用他的热炊具,他不同意,坚持在自己的冷灶上生火煮饭,大学毕业后穷困不堪

【不因人热的成语接龙】:

热可炙手→→→手追心慕→→→慕名而来→→→来鸿去燕→→→燕雀处屋

屋梁落月→→→月下风前→→→前尘影事→→→事与心违→→→违利赴名

名葩异卉

【含热字成语】:

知疼着热→→→脸红耳热→→→腹热心煎→→→热心快肠→→→趋势附热

热熟颜回→→→水深火热→→→一腔热血→→→饮冰内热→→→冷言热语

打铁趁热→→→攀炎附热→→→腹热肠慌→→→趁热打铁→→→冷嘲热骂

腹热肠荒→→→头痛脑热→→→忽冷忽热→→→热熟尧舜→→→冷讥热嘲

不因人热→→→热血沸腾→→→知冷知热→→→炙手而热→→→热毛子马

说亲道热→→→热可炙手→→→炙手可热→→→热中名利→→→不冷不热

古道热肠→→→冷嘲热讽→→→不着疼热→→→头疼脑热→→→耳热眼跳

酒酣耳热→→→趋炎赶热→→→假热佯亲→→→热熬翻饼→→→热核反应

附炎趋热→→→热肠冷面→→→眼花耳热→→→生炒热卖→→→趋炎附热

热泪盈眶→→→满腔热枕→→→满腔热血→→→问寒问热→→→头痛额热

【含因字成语】:

因材施教→→→因败为成→→→因私枉法→→→絮果兰因→→→因果不爽

祸因恶积→→→因势顺导→→→因利制权→→→因祸得福→→→转转相因

十二因缘→→→天假因缘→→→静因之道→→→因人成事→→→因人而异

怠惰因循→→→因陃就寡→→→因人设事→→→兰因絮果→→→因人而施

因敌制胜→→→因树为屋→→→因小失大→→→因乌及屋→→→用钱因地

因事制宜→→→因循苟且→→→因粮于敌→→→因循守旧→→→造因结果

不因人热→→→因变制宜→→→因其固然→→→倒因为果→→→因小见大

释提桓因→→→因风吹火→→→因敌取粮→→→陈陈相因→→→是亦因彼

因利乘便→→→倒果为因→→→香火因缘→→→互为因果→→→因敌取资

因人制宜→→→因袭陈规→→→因机而变→→→因任授官→→→因陋就寡

【含不字成语】:

天地不容→→→劳而不获→→→瑕不掩玉→→→愁眉不展→→→不关宏旨

毫不介意→→→骂不绝口→→→行坐不安→→→诡诞不经→→→水火不容

片甲不留→→→词不悉心→→→罪不容诛→→→锐不可当→→→不赀之禄

万古不朽→→→不分胜败→→→忠贞不贰→→→势不可遏→→→脱不了身

魂不著体→→→听而不闻→→→衾裯不掩→→→不讳之变→→→万死不辞

寂然不动→→→不闻不问→→→不可名状→→→折首不悔→→→不知死活

无所不包→→→成事不说→→→合不拢嘴→→→短褐不全→→→不日不月

好歹不分→→→不存不济→→→愤不欲生→→→民不畏死→→→足不窥户

满不在乎→→→谆谆不倦→→→取之不竭→→→攧扑不破→→→龃龉不合

不登大雅→→→万代不易→→→弱不胜衣→→→述而不作→→→停阴不解

【含人字成语】:

人民城郭→→→异人同辞→→→差强人意→→→人离乡贱→→→人镜芙蓉

两世为人→→→不一其人→→→人浮于事→→→令人捧腹→→→石人石马

出人头地→→→不步人脚→→→低人一等→→→一人私言→→→更深人静

欺人以方→→→人多成王→→→人离家散→→→欺人眼目→→→香草美人

自作解人→→→耐人咀嚼→→→天随人原→→→令人喷饭→→→避人眼目

人以群分→→→人扶人兴→→→绝代佳人→→→得人为枭→→→助人下石

推己及人→→→蹈人旧辙→→→人世沧桑→→→尤物移人→→→东野巴人

急人之困→→→是非人我→→→以言举人→→→天从人愿→→→寡人之疾

室迩人远→→→野人奏曝→→→人头罗刹→→→以己度人→→→意度过人

居停主人→→→金人之缄→→→人妖颠倒→→→世道人心→→→人财两失

【含热字词语】:

热度→→→暵热→→→热石→→→燥热→→→热衷→→→热食→→→热劲→→→热语

热官→→→沧热→→→热药→→→隆热→→→废热→→→热岛→→→热土→→→热戏

热旱→→→燠热→→→先热→→→热风→→→热灼→→→熯热→→→昏热→→→热脑

残热→→→热辣→→→眼热→→→热眼→→→火热→→→热乎→→→热狂→→→总热

耐热→→→煨热→→→热恋→→→热狗→→→赶热→→→热战→→→热呼→→→袢热

热能→→→热血→→→热际→→→热饭→→→热暑→→→热骂→→→热化→→→热点

热潮→→→寒热→→→热导→→→热啜→→→退热→→→热羹→→→热泪→→→热赶

热丧→→→热斗→→→热源→→→热膏→→→热乡→→→热轧→→→热饮→→→热卖

热恼→→→热雾→→→热荒→→→潮热→→→热泉→→→均热→→→热带→→→热海

溽热→→→清热→→→解热→→→热熟→→→吸热→→→余热→→→贵热→→→热嘈

【含因字词语】:

因便→→→因头→→→浄因→→→因循→→→苦因→→→谐因→→→因明→→→因间

婚因→→→旧因→→→因厄→→→因国→→→因素→→→造因→→→仍因→→→词因

主因→→→事因→→→因尘→→→时因→→→因报→→→胜因→→→成因→→→良因

因子→→→缘因→→→十因→→→内因→→→来因→→→因果→→→何因→→→原因

灵因→→→顺因→→→相因→→→远因→→→依因→→→前因→→→因由→→→因缘

死因→→→因而→→→陈因→→→外因→→→因应→→→能因→→→根因→→→达因

常因→→→因数→→→因监→→→因仍→→→昏因→→→因藉→→→近因→→→有因

因此→→→基因→→→因依→→→等因→→→因母→→→因是→→→因地→→→因为

元因→→→因心→→→因袭→→→因任→→→动因→→→因声→→→九因→→→夙因

因附→→→罪因→→→未因→→→病因→→→宿因→→→眇因→→→诱因→→→宗因

【含不字词语】:

不纲→→→须不→→→不依→→→不王→→→不至→→→不夷→→→不愧→→→不定

不苟→→→不管→→→不假→→→不光→→→不惬→→→不用→→→不肩→→→不穰

不治→→→不和→→→不悌→→→不久→→→不毇→→→不辱→→→不乃→→→不格

不淑→→→不効→→→不亏→→→不敏→→→以不→→→不妙→→→不问→→→不嚘

不甚→→→不憓→→→不腆→→→不腐→→→不而→→→不亦→→→不永→→→不归

不彻→→→不怪→→→不树→→→不报→→→不挠→→→不食→→→不冺→→→不减

不结→→→不渝→→→不怠→→→不訾→→→不广→→→不党→→→不悉→→→不育

不若→→→不逗→→→不弟→→→不平→→→不图→→→不愉→→→不怕→→→不慈

不拔→→→不许→→→不帑→→→不致→→→不来→→→不瞑→→→不栖→→→不暨

不修→→→不皇→→→不堪→→→不亢→→→险不→→→不敬→→→不臧→→→不快

【含人字词语】:

么人→→→有人→→→枉人→→→人祇→→→调人→→→人牧→→→吉人→→→人龙

海人→→→量人→→→亲人→→→筮人→→→圬人→→→至人→→→霍人→→→依人

人闲→→→撢人→→→尊人→→→人据→→→编人→→→狩人→→→韵人→→→蛮人

怕人→→→人防→→→冷人→→→参人→→→闷人→→→适人→→→呛人→→→尽人

谁人→→→饶人→→→疾人→→→冶人→→→拿人→→→拏人→→→祝人→→→人员

稗人→→→人径→→→每人→→→役人→→→迹人→→→人次→→→宂人→→→绛人

着人→→→人萌→→→喑人→→→麦人→→→贤人→→→馋人→→→人门→→→翅人

社人→→→神人→→→晓人→→→山人→→→归人→→→人列→→→航人→→→鋗人

阅人→→→诣人→→→望人→→→伎人→→→幂人→→→谮人→→→泥人→→→黠人

人物→→→暍人→→→人踪→→→鸡人→→→冰人→→→文人→→→人灯→→→橹人


不因人热的相关成语


随机文章